PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos 

, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-278, kuris įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

Pakeitimai 2015 m. gruodžio 28 d. Nr. T-349; 2016 m. vasario 25 d. Nr.T-61.

 

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą:

 • Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:
 • už patiekalų gamybą – 0,58 Eur.
 • už produktus:

Grupės

Maitinimas
(pusryčiai arba pavakariai)

Maitinimas
(pietūs)

Maitinimai
(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

Maitinimai
(pusryčiai, pietūs, pavakariai)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

 

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimo skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai ) per dieną.  Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.
Mėnesio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų šio aprašo 16 punkte nustatyta tvarka. 
Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas :

 • Jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) kasmetinių atostogų metu (pateikus tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų prašymą);
 • Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vasaros mėnesiais, ne mažiau kaip 5 d. (pateikus tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų prašymą);
 • Moksleivių  atostogų metu;
 • Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • Kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.
 • Lengvatos taikomos tėvams pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentu: gydytojo pažymą, socialinės paramos skyriaus pažymą.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50%:

 • Šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • Kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.
Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.
Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.
Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąją tvarka.
16 p. Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).
Atlyginimas už vaiko išlaikymą įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos. 
Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis vaiko išlaikymą už einamąjį mėnesį, įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.
Atlyginimo už vaiko išlaikymą įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija puslapyje atnaujinama pasikeitus informacijai.

Informacija atnaujinta — 2016/10/26 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Silva Taralienė© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS